Tepelná ochrana obvodového plášťa budov pomocou ETICS

Tepelná ochrana obvodového plášťa budov pomocou ETICS
17. októbra 2016 BAJAN Wordpress

Riešenie tepelnej ochrany obvodového plášťa pomocou ETICS nadväzne na STN 73 2901: 2015 a STN 73 0802/Z2: 2015 spracovanej pod č. 17150043/TSÚS listom PHZ-OPP-2015/001573-002 zo dňa 7.8.2015 schválilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Prezídium Hasičského a záchranného zboru, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29.